Gemeente Tervuren dagvaardt minister omwille van vliegtuiglawaai

Samen met de gemeenten Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Steenokkerzeel, Wemmel en Zaventem, provincie Vlaams-Brabant en enkele inwoners dient Tervuren een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische staat in bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Wezembeek-Oppem zal zich als vrijwillig tussenkomende partij aansluiten bij deze juridische procedure. Met deze rechtszaak willen de steden en gemeenten, de provincie en de inwoners een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal te Zaventem afdwingen tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel gaat 85% van het vliegverkeer boven Vlaams-Brabant.

Wij dagvaarden de bevoegde minister François Bellot en stellen hem verantwoordelijk voor het uitblijven van een billijke regeling. Minister Bellot ontloopt zijn verantwoordelijkheid om een evenwichtige spreiding van de vliegbewegingen te garanderen boven de gemeenten van het Vlaamse én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van álle omwonenden, en deze vast te leggen in een federale vliegwet.

De Belgische Staat is immers verplicht om de gezondheid van alle omwonenden te beschermen, conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet. En andere overheden mogen geen maatregelen uitvaardigen die de toepassing van dit principe verhinderen.

De Brusselse geluidsnormen mogen een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast tussen Vlaams-Brabant en Brussel niet in de weg staan. Het huidige onevenwicht schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit.

Het is de opdracht van de bevoegde minister om een consensus te vinden tussen de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden, het milieu én het economische belang. Hij mag zich dus niet verschuilen achter de Brusselse geluidsnormen.

De steden, gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en een aantal inwoners vragen de minister om een billijke spreiding van de geluidsoverlast op te leggen op basis van klare en objectieve gegevens (zoals ligging en mate van hinder), de aeronautische principes, de veiligheid van het vliegverkeer en met het preferentiële baangebruik als vertrekbasis.

De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voor een duurzame oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Minister Bellot bevestigde dit politieke engagement in zijn beleidsverklaring van 31 mei 2016, waarin hij zich ertoe engageerde om samenwerkingsakkoorden met de Gewesten af te sluiten en om een federale wet inzake de vliegprocedures uit te werken. Ook Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest engageerden zich in hun regeerakkoord om tot een oplossing te komen voor deze problematiek.

De aansprakelijkheidsvordering werd op Valentijnsdag ingeleid bij de rechtbank. De Vlaams-Brabantse besturen kozen deze symbolische datum om aan te tonen dat ze in goed nabuurschap met de luchthaven willen leven, maar dat ze ook respect vragen voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten, zoals dat in een volwaardige relatie steeds het geval moet zijn.

Vandaag is het evenwicht zoek en draagt de Vlaams-Brabantse ‘wederhelft’ een te groot aandeel van de lasten van het vliegverkeer. De Vlaams-Brabanders spreken zich uit voor een gezonde relatie met de nationale luchthaven, waarin een duurzaam evenwicht tussen de gezondheid en de leefbaarheid, het milieu en de economie wordt bereikt. De ‘liefde’ in dit dossier moet van twee kanten komen.

Het is de Belgische Staat die voor een verbindend evenwicht moet zorgen.